Ekonomický informační systém Alfa

Účetní program Alfa

účetní software, program účetnictví | Alfa-soft.cz Účetní program umožňuje komplexní zpracování podvojného účetnictví. Tento modul shromažďuje účetní data ze všech ostatních modulů informačního systému Alfa. Účetní software samozřejmě umožňuje i pořizování všech druhů účetních dokladů jak ručním způsobem, tak i velmi rychlým zápisem pomocí předem definovaných vzorů. Pomocí těchto šablon pak může účtovat i pracovník, který podvojné účetnictví nezná. Účetní program obsahuje spoustu nadstandardních funkcí, poskytuje všechny potřebné výstupy. Účetnictví je charakterizováno možností provádění změn v kterémkoliv čase (pokud je období uzavřené, lze kdykoliv otevřít), k dispozici jsou ihned data z kteréhokoliv minulého období, a širokou škálou tiskových sestav a filtrů pro uživatelskou tvorbu přehledů. Samozřejmě umožňuje veškeré možné elektronické přenosy na daňový portál.
Cena za náš účetní software již od 290 Kč/měs.
Účetní program Alfa obsahuje vše, co potřebujete pro komplexní vedení podvojného účetnictví.

Prohlédněte si videoukázky pro účetní program

Ruční zápis faktury přijeté
v tuzemské i cizí měně
Zápis faktury přijeté s pomocí vzorů
v tuzemské i cizí měně
Zápis bankovního výpisu
v tuzemské i cizí měně
Účetní program Účetní program Účetní program

Účetní program - základní charakteristika

Dodané číselníky

 • Účtová osnova

  Součástí účetního programu je číselník Třídy, Syntetiky a účtová osnova pro podnikatele, na vyžádání je možné dodat i osnovu pro příspěvkové organizace. Analytické členění účtů může být na tři nebo čtyři místa. U finančních účtu je možnost zadat měnu. U jednotlivých účtů je možné zvolit, zda je účet střediskový a zda je zakázkový. Osnova je plně modifikovatelná.
  Účetní program | účtová osnova
 • Účetní deník

  V účetním programu Alfa lze založit neomezené množství deníků, např. pro každý druh dokladu, banky, pokladny a pro navazující moduly informačního systému Alfa.

Práce s doklady v Účetním programu Alfa

 • Zápis dokladů v Kč

  Rychlé pořizování dokladů jak v ručním režimu tak i podle předem definovaných šablon (vzorů) do neomezeného počtu účetních deníků, s možností opravy libovolného dokladu. Po vlastním jednoduchém nadefinování vzorů může zapisovat doklady i obsluha, která účtovat neumí.
  Účetní program | Účetní doklady - zápis faktury přijaté Účetní software | Účetní doklady - zápis faktury přijaté - doplňující údaje Účetní software | Účetní doklady - zápis faktury přijaté pomocí šablony - výběr vzoru Účetní software | Účetní doklady - zápis faktury přijaté pomocí šablony - po zapsání hlavičky a celkové částky 8000 Účetní software | Účetní doklady - zápis faktury přijaté pomocí šablony - po potvrzení celkové částky je vzor vypočten Účetní software | Účetní doklady - zápis faktury přijaté pomocí šablony - po přenesení do účetního dokladu
 • Zápis dokladů v cizí měně

  Účetní program Alfa plně řeší problematiku účtování v cizí měně. Doklady v cizí měně lze zapisovat jak v Kč a program vypočítá částky v měně, tak i obráceně. Úhrady faktur můžou být i v jiné měně, než v jaké byly faktury zapsány. V bankovním výpisu jsou automatické výpočty kurzových rozdílů ke spárované úhradě. Při práci v cizích měnách Alfa automaticky stahuje kurz ze stránek ČNB.
  Účetní software | Účetní doklady - zápis faktury přijaté v cizí měně Účetní program | Účetní doklady - zápis faktury přijaté v cizí měně - po přepočtu Účetní software | Účetní doklady - úhrada bankou faktury přijaté Účetní program | Účetní doklady - úhrada bankou faktury přijaté - po přepočtu
 • Generování účetních dokladů

  Pomocí propracovaného systému předkontací jsou z navazujích modulů dávkové generovány kompletní účetní doklady do předem definovaných deníků.
 • Homebanking, internetbankink

  Importovat bankovních výpisů s využitím předem definovaných 'pravidel' - maximální úspora práce, zcela odpadá manuální přepisování papírového bankovního výpisu.
 • Platební příkazy

  Jednoduše zadáte u neuhrazených závazků částku k zaplacení a vzniklý příkaz k úhradě můžete vytisknout nebo pomocí elektronického bankovnictví odeslat.
 • Přečíslování dokladů, změna deníku

  Pomocí funkce Přečíslování dokladů program jednoduše připraví prostor pro vložení dokladů mezi dříve zapsané doklady a obráceně - odstraní nesouvislost číselné řady dokladů. Funkcí Změna deníku můžete vybrané doklady jednoduše převádět do jiného deníku nebo období.

Saldo - závazky a pohledávky

 • Plnění salda

  Každý doklad, v kterém je použit saldokontní účet, okanžitě ovlivní stav salda, atˇse jedná o fakturu nebo úhradu.
  Počáteční stavy salda můžete při zakoupení účetního programu Alfa zapsat ručně, v následujících letech jsou automaticky převáděny do nového roku s možností editace.
 • Informace v saldu

  V agendě Saldo jsou přehledně zobrazeny všechny neuhrazené závazky / pohledávky a jednoduchým přepnutím si můžete zobrazit např. všechny pohledávky. Mimo běžných saldokontních sestav vyrovnaných a nevyrovnaných položek nabízí také pohled v cizích měnách nebo nevyrovnané položky 30, 60, 90 dnů po splatnosti, hojně vyžadovanou bankami. Tisky lze provádět i zpětně k zadanému datu.
  Informace ze salda jsou automaticky zobrazovány i v okamžiku vystavování faktury v libovolné varintě Fakturace
  Účetní program | Saldo - nevyrovnané závazky Účetní program | Saldo - ukázka parametrů sestavy Účetní program | Saldo - ukázka parametrů sestavy Účetní program | Saldo - ukázka sestavy
 • Činnosti v saldu

  Ke každé faktuře jsou okamžitě zobrazovány napárované úhrady, které můžete dle potřeby rozpárovat a napárovat k jiné faktuře. Saldo umožňuje jednoduše zobrazit všechny dosud nezpárované úhrady a tyto buď napárovat ručně nebo s pomocí automatu.
 • Vzájemné zápočty

  Po výběru firmy k zápočtu (účetní program Vám nabídne jen ty firmy, u které existují doklady s možností zápočtu) vyberete doklady vstupující k vzájemnému zápočtu. Výstupem je Dohoda o provedeném zápočtu a účetní doklad o zápočtu.
 • Upomínky

  Generování první a druhé upomínky na neuhrazené pohledávky dle předem zadaných dnů prodlení. Tyto je možné jak vytisknout, tak i hromadně odeslat e-mailem jednotlivým příjemcům.
 • Kurzové rozdíly k 31.12.

  automatické generování kurzových rozdílů k 31.12. k neuhrazeným fakturám

Hlavní kniha

 • Hlavní kniha

  Na jedné obrazovce je zobrazena hlavní kniha včetně obratů na aktuálním kontu. Dále jsou zde sumárně zobrazeny obraty aktuálního konta v jednotlivých měsících. V případě, že je daný účet určen pro účtování v jiné měně, lze konto jednoduše zobrazit v cizí měně. Z této agndy jsou dostupné tisky pracovní výsledovky, rozvahy a předvahy za zvolené období s možnost filtrace za střediska.
  Účetní program | Hlavní kniha Účetní program | Hlavní kniha - pohled v cizí měně Účetní program | Hlavní kniha - sestavy

Zpracování DPH

 • Obecné informace

  Přímo v účtové osnově zadáte u účtů DPH číslo řádku výkazu DPH a prostřednictvím číselníku „Osvobozená plnění“ program sám rozpozná, o jaký typ plnění se jedná a kalkuluje se záznamem na příslušných řádcích formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty. Účetní program Alfa má u jednotlivých položek týkajících se DPH všechny potřebné informace již v okamžiku vzniku účetního dokladu. Všechna potřebná nastavení a všechny výstupy včetně elektronických podání jsou přístupná z jednoho místa. Po zapsání všech dokladů týkajících se problematiky DPH všechny potřebné výkazy jen vytisknete nebo podáte elektronicky.
  Účetní program | DPH
 • Přiznání k DPH

  Zpracování měsíčního nebo čtvrtletního Přiznání k dani z přidané hodnoty probíhá zcela automaticky. 
  Účetní program | DPH
 • Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnot

  Stejně jednoduše a zcela bez nutnosti vašeho zásahu může program vytvořit i Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty. Formulář opět můžete vytisknout či jej elektronicky v předepsaném formátu odeslat.
 • Režim přenesení daňové povinnosti

  Opět jedním kliknutím připravíte data i pro toto hlášení.

Výkazy

 • Výkaz Zisků a ztrát a výkaz Rozvaha

  Kromě pracovní rozvahy a výsledovky, kterou máte k dispozici v tiscích z Hlavní knihy, je v účetním programu Alfa speciální volba pro práci s výkazy. Zde máte k dispozici základní účetní výkazy - Výkaz zisků a ztráty i výkaz rozvaha, oba v plném i zkráceném rozsahu. Výkazy v plném rozsahu lze tisknou i v Anglické nebo německé mutaci. Na přání můžene dodat i výkazy i pro příspěvkové organizace včetně přílohy.
 • Uživatelská definice výkazů

  Náš účetní software může výkazy v zákonné podobě importovat mezi uživatelsky definované výkazy, kde je lze jednoduchým způsobem upravit. Zde si rovněž můžete definovat různé vlastní výkazy včetně měsíčního členění.
  Účetní program | Výkaz včetně měsíčního členění

Zakázky

 • Zápis zakázky

  V účtové osnově lze označit, u kterých účtů má program požadovat zakázku, která musí být zapsána v číselníku zakázek. Zakázky jsou v účetních dokladech samozřejmě automaticky plněny i do dokladů z navazujících agend.
 • Agenda zakázky

  Zde jsou dostupné speciální možnosti pro vyhodnocení jednotlivých zakázek - Výsledovka, Ziskovost zakázek, Rozpouštění režijních zakázek, Definice vlastní sestavy
  Účetní program | Zakázky Účetní program | Zakázky - ukázka sestavy - doklady k zakázce Účetní program | Zakázky - ukázka sestavy - výsledovka Účetní program | Zakázky - ukázka sestavy - ziskovost vybraných zakázek Účetní program | Zakázky - ukázka sestavy - vlastní sestava

Roční uzávěrka

 • Založení roku

  Na začátku roku jednoduše založíte nový rok, účetní program Alfa převede všechny potřebné číselníky z posledního roku do nového. Nový rok založíte bez nutnosti provedení roční uzávěrky, máte možnost účtovat do více roků současně. Můžete mít otevřeno neomezený počet roků.
 • Opakované převody

  Kdykoliv budete potřebovat můžete z neuzavřeného starého roku převádět nevyrovnané saldo do roku nového a dále lze opakovaně generovat počáteční stavy kont. 
 • Uzavření roku

  Až po provedení všech potřebných uzávěkových operací starý rok uzavřete. Touto akcí se vygeneruje ve starém roce uzávěrkový doklad a v novém roce konečné počáteční stavy kont. V uzavřeném roce již nejdou provádět žádné opravy. Je vám však k dispozici volba pro opětovné otevření již uzavřeného roku.

Ostatní informace

 • Nespolehlivý plátce

  Kompletní řešení problematiky "nespolehlivý plátce". Při zápisu faktury přijaté a při generování příkazu k úhradě je pomocí webové služby testována spolehlivost plátce a současně je kontrolováno bankovní spojení zda je bankovní účet zveřejněný.
 • ARES, VIES

  ARES - administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém Ministerstva financí, který umožňuje vyhledávání informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice. Po zadání IČ nového obchodního partnera bude v Alfě naplněna adresa a DIČ dle údajů z registru ARES. možnost kontroly firmy z adresáře firem dle IČ na ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů a dle DIČ na VIES - registr plátců DPH v rámci EU
  Účetní program | Kontrola firmy na registr ARES a VIES